Status prawny

Na mocy art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 28, poz. 319, z późn. zm.) w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd notarialny jest samorządem zawodowym, który tworzą notariusze i który powstał na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164). Izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną. Samorząd notarialny obejmuje: Izby Notarialne i Krajową Radę Notarialną, które posiadają osobowość prawną. 

Izba Notarialna w Gdańsku jest jedną z 11 Izb Notarialnych w Polsce. Stanowią ją notariusze prowadzący kancelarie na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Izba Notarialna w Gdańsku istnieje od dnia 22 kwietnia 1991 roku, czyli od dnia wejścia w życie wyżej powołanej ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. W chwili powstania zrzeszała 92 notariuszy, 7 asesorów notarialnych oraz 15 aplikantów notarialnych. Obejmowała wówczas – pokrywając się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – obszar województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego. W początkowym okresie obowiązywania ustawy – Prawo o notariacie na obszarze Izby Notarialnej w Gdańsku funkcjonowały równolegle Państwowe Biura Notarialne, w których pracowało 68 notariuszy oraz indywidualne kancelarie notarialne, prowadzone przez 24 notariuszy. Państwowe Biura Notarialne były stopniowo znoszone przez Ministra Sprawiedliwości, który notariuszom zatrudnionym dotychczas w tych Biurach wyznaczał siedziby kancelarii notarialnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Przekształcenia te na obszarze Izby Notarialnej w Gdańsku zakończyły się dnia 19 listopada 1992 roku, z chwilą zniesienia ostatniego Państwowego Biura Notarialnego.

Na przełomie lat zmianie uległy zarówno liczba notariuszy Izby, jak również jej obszar. Aktualnie, czyli na dzień 1 stycznia 2014 roku, Izba Notarialna w Gdańsku liczy 295 notariuszy, prowadzących kancelarie notarialne jednoosobowe lub w ramach spółek, a także 31 notariuszy emerytowanych, 35 asesorów notarialnych, 25 zastępców notarialnych i 74 aplikantów notarialnych. Obszar Izby Notarialnej w Gdańsku w związku z tym, że pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ulega zmianom zawsze wtedy, gdy następuje zmiana w zakresie obszaru właściwości tego Sądu. Istotna zmiana w tym zakresie nastąpiła dnia 1 stycznia 2005 roku. Utworzono wówczas Sąd Apelacyjny w Szczecinie, do obszaru którego włączony został obszar byłego województwa koszalińskiego. Tym samym notariusze prowadzący kancelarie notarialne na tym obszarze włączeni zostali do Izby Notarialnej w Szczecinie. Aktualnie obszar Izby Notarialnej w Gdańsku obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego. Izba Notarialna w Gdańsku w zakresie liczby notariuszy jest trzecią co do wielkości Izbą Notarialną na terytorium Polski, natomiast w zakresie obszaru – największą w Europie.

Początkowo siedziba Izby Notarialnej w Gdańsku mieściła się w 4 pomieszczeniach budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody pod numerem 28. W dniu 10 marca 1995 roku Izba Notarialna w Gdańsku nabyła wpisaną do rejestru zabytków XIX-wieczną willę, położoną w Sopocie przy ulicy Władysława Jagiełły pod numerem 10. Dokonując jej kapitalnego remontu pod nadzorem konserwatora zabytków Izba przywróciła miastu Sopot piękny zabytek, który od dnia 15 sierpnia 1996 roku stanowi jej siedzibę.

1-Siedziba-Izby

Historia zmian:

2014-03-09 21:00:41: edycja treści przez adam.necel;

2014-03-09 20:58:04: edycja treści przez adam.necel;

2014-03-09 16:40:47: dodanie treści przez adam.necel;